โทรศัพท์ : 042-221346 Email : stmary@st-mary.ac.th

Home
 " ทุกคนมีส่วนที่พัฒนาได้ และมีพันธกิจชีวิตที่ต้องบรรลุเป้าหมาย "  โรงเรียนเซนต์เมรี่ ยินดีต้อนรับค่ะ  " คุณธรรม นำความรู้ สู่องค์ความดีนิรันดร์ " 
ผลงานนักเรียนแข่งขันวันวิทย์ที่ราชภัฏอุดรธานี
เด็กหญิงณัชชา หอบรรลือกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เด็กหญิงณภัทรธมนต์ พิเศษกุล เด็กหญิงพิชญาภา งามเหลา เด็กหญิงเมธาวี บุญตาระวะ
ผู้ปกครอง
นักเรียน บุคลากร

Student Works

Presents

Event schedule

 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์


Salesian sister schools

สถิติเข้าชม

News & Activities

วารสารโรงเรียน คลังรูปภาพ