Home

โทรศัพท์ : 042-221346 Email : stmary@st-mary.ac.th

 " ทุกคนมีส่วนที่พัฒนาได้ และมีพันธกิจชีวิตที่ต้องบรรลุเป้าหมาย "  โรงเรียนเซนต์เมรี่ ยินดีต้อนรับค่ะ  " คุณธรรม นำความรู้ สู่องค์ความดีนิรันดร์ " 
ผู้ปกครอง
นักเรียน บุคลากร

Student Works

Presents

Event schedule

 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์


Salesian sister schools

สถิติเข้าชม

News & Activities

วารสารโรงเรียน คลังรูปภาพ

นักเรียนรับเกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์บริการการศึกษาซาเลเซียน


      เมื่อวันที่ 27 มกราคม ซิสเตอร์อุดมและสมาชิกจำนวน 6 คน พร้อมกับสมาชิกที่มาจาก

โพนสูงและบึงกาฬ ได้ร่วมงานฉลอง 60 ปี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา เป็นงานที่จัดอย่างยิ่งใหญ่

อลังการทั้งเครื่องเสียงเวที การนำเสนอประวัติการก่อตั้งโรงเรียน พร้อมทั้งการแสดงมากมาย ท่ามกลางสายฝนที่โปรยลงมาระยะหนึ่ง ทำให้ต้องวิ่งกันหลบฝนกันจ้าระหวั่น แต่ชั่วขณะงานก็ ดำเนินไปอย่างดี โดยมีสมาชิกซาเลเซียนที่เคยเป็นอธิการมาร่วมงาน รวมทั้งพระสังฆราช

ประธาน ศรีดารุณศีล ก็มาร่วมเป็นประธานในงานด้วย


กิจกรรมเซนต์เมรี่