โทรศัพท์ : 042-221346 Email : stmary@st-mary.ac.th

Home

บริจาคเงินช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส มูลนิธิธิดารักษ์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

คณะซิสเตอร์และคณะกรรมการ ไปบริจาคสิ่งของให้เยาวชน ธมอ. ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เยี่ยมคณะซิสเตอร์อารามกลาริสกาปูชิน (ซิสเตอร์ชีลับ)

บริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้

เนื่องในวันกองทัพไทย

ณ มณฑลทหารบก 24

ชมรมศิษย์เก่า