โทรศัพท์ : 042-221346 Email : stmary@st-mary.ac.th

Home รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เด็กหญิงณัชชา หอบรรลือกิจ เด็กหญิงพิชญาภา งามเหลา รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เด็กหญิงเมธาวี บุญตาระวะ เด็กหญิงณภัทรธมนต์ พิเศษกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประกวดโครงงานสะเต็มทางเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 นางสาวจิราภรณ์ สายเสมา นางสาวศิริลักษณ์ ดวงดี นางสาวสุกัญญา นามา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหา Asean Quiz ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 นางสาวศิขรา นิวาสธนชัย นางสาวพีรยา ชมภูราช รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนตามคำบอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เด็กหญิงคณิสรา เคนสีลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหา Asean Quiz ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 นางสาวสิริภรพัน วงศ์พุฒ นางสาวจุฬาลักษณ์ สวัสดิวงศ์ รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 นางสาวศิขรา นิวาสธนชัย นางสาวศิริภรพัน วงศ์พุฒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพทางศิลปะ หัวข้อ “ คิดถึงพ่อ ” เด็กหญิงพัชร์อริญ ศิริมั่น ระดับชั้น ป.1/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพทางศิลปะ หัวข้อ “ คิดถึงพ่อ ” เด็กหญิงปริชญา กองมณี ระดับชั้น ป.5/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหา IT ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 นางสาวถิรดา แสงป้อง นางสาวศุภิสรา มโนสัมฤทธิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดนวัตกรรมสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 นางสาววิลาสินี แก้วจุลลา นางสาวอารียา นามคุณ นางสาวอภิญญา ธำรงทองศิริ นางสาวชลธิชา อริยตรัยรัตน์ นางสาวธัญญาภรณ์ หนองหารพิทักษ์ นางสาวณัฐฐิชา กิตติมานิตกุล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดการถ่ายภาพสตูดิโอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด นางสาวพุทธรักษา ละน้อย นางสาวปลายฟ้า จันทร์โลมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดการถ่ายภาพสตูดิโอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 นางสาวธนพร คุณรจิต นางสาวปลายฟ้า ภู่สวัสดิ์รัตนา นางสาวพิชชาพร พลเวียง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันประกวดการถ่ายภาพสตูดิโอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 นางสาวพุธธิดา ศิริประพิมพ์ นางสาวธวัลรัตน์ สกุลซ้ง นางสาววิทิตา พรประเสริฐ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 นางสาวธัญชนก ศักดิ์สุจริต รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 นางสาวพอฤทัย ตรีวัฒนสุวรรณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เด็กหญิงณัฐธยา โพธิ์ใต้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 นางสาวชมิตา หล้าคอม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เด็กหญิงพีรดา ศักดิ์สุจริต เด็กหญิงณัฐชญา โพธิ์ใต้ เด็กหญิงภูริชญา กลีบรัง รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1 - 3 เด็กหญิงรสริน ตั้งเจริญ เด็กหญิงอนัญญา วงษ์จันทร์ เด็กหญิงณัฎฐณิชา โพธฺ์ชัยยา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เด็กหญิงตรีชฎา แม็คโดนัลด์ เด็กหญิงพลอยไพลิน ร็อคเคอร์ เด็กหญิงรินกะ นิชิ เด็กหญิงปราณปรียา เค้าโคตร รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 นางสาวศศิชา โพธิ์สุวรรณพร นางสาวพอฤทัย ตรีวัฒนสุวรรณ นางสาวนิจจารีย์ เพ็งสมภาร นางสาวปภาพินท์ แสงศิลา หน้าหลัก