โทรศัพท์ : 042-221346 Email : stmary@st-mary.ac.th

Home

ด.ญ.วริศรา ชนะพันธ์

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์

ด.ญ.ชัญญพัชร์ เอ็งอุทัยวัฒน์

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์


ด.ญ.มนัสนันท์ มากรัตน์

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ


ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2560
หน้าหลัก