ตารางปฏิทินโรงเรียนเซนต์เมรี่ ( ช่วง Summer )

 

วันที่

รายการ

17-24 ก.พ.61

นักเรียน ม. 4-5   ติวทบทวนความรู้

21-23 ก.พ.61

นักเรียนชั้น ม.3 สอบปลายภาค  2/2560

26-28 ก.พ.61

ป.1 - ม.2 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

27 ก.พ.61

ป.2 สอบประเมินข้อสอบกลาง วิชาภาษาไทย

27-28 ก.พ.และ 2 มี.ค.61

ม.4-5  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

1 มี.ค. 61

หยุดวันมาฆบูชา

2 มี.ค. 61

ป.1 ทดสอบการอ่านออกเสียง (RT) ป.4 -5 , ม.1-2

สอบประเมินข้อสอบกลาง

3–29 มี.ค.61

English Camp ที่ประเทศนิวซีแลนด์

5-6 มี.ค.61

ป.3 ติวเตรียมสอบ NT

7 มี.ค.61

ป.3 สอบประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT

13 มี.ค.61

ติดรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน

14 มี.ค.61

ลงทะเบียนสอบซ่อมทุกระดับชั้น

24 มี.ค.61

ประกาศผลสอบ/จำหน่ายหนังสือทุกระดับชั้น/เครื่องแบบนักเรียน

25 มี.ค.61

นักเรียนประจำเข้าหอพัก

26 มี.ค.61

เปิดเรียนเสริมภาคฤดูร้อน/นักเรียนใหม่ ส่ง ปพ.1

30 มี.ค.61

นักเรียน ม.6 , ม.3 , ป.6 และชั้นอื่น ๆ ที่ลาออกรับเอกสาร

12-17 เม.ย.61

หยุดเทศกาลวันสงกรานต์

27 เม.ย.61

วันสุดท้ายของการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน

15 พ.ค.61

นักเรียนประจำเข้าหอ

16 พ.ค.61

เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้นประถม – มัธยม  (เรียนเต็มวัน)

17 พ.ค.61

เปิดภาคเรียนที่ 1/2561  ระดับชั้นอนุบาล (เรียนเต็มวัน)