โทรศัพท์ : 042-221346 Email : stmary@st-mary.ac.th

Home หน้าหลัก

ฝ่ายวิชาการ

นางอรชร โคตรโมรี

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ


นางสาวทิพวรรณ  วงศ์ชัย
นางศิริพร  ไทยถาวร
นางสาววาสินี  ดำรงค์มงคลกุล
นางรื่นฤดี  ช้างรักษา
นายจุตติ  จันทนะ
นางมาลินี  อำพันแสงนางสลักจิต  แจ้งจันทร์
นางสาววรรษมน  ปราบพาล
นางสาวพัชรินทร์ ศรีไพศาล
นางสาวดารารัตน์  วังโน
นางวาสนา  อริยะวงค์
นางสาววนิดา  พานุรักษ์
นางสาวกิตติยา  บ่อชน
นางสาวพีรยา  วิวัฒนาช่าง
นางสาววรธิดา  ประดาศรีนางสาวอาภารัตน์  พันธ์โยธี
นางฉวีวรรณ  วิยะบุญ
นางศิรินุช  เริ่มรักษ์
นางสุจิตรา  เคนสีลา