Home

โทรศัพท์ : 042-221346 Email : stmary@st-mary.ac.th

ฝ่ายวิชาการ อาคารสถานที่ นโยบายและแผน ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายกิจการนักเรียน ธุรการและการเงิน ฝ่ายสารสนเทศ

ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค

อธิการิณี/ผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์สุรนารี วิเจียร

หัวหน้าระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ซิสเตอร์อานาโรซา ซีโวริ

รองอธิการิณี

ซิสเตอร์อมรินทร์  ฤทัยคงถาวร

ผู้จัดการ/หัวหน้าระดับมัธยม

ซิสเตอร์อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี

ผู้อำนวยการ

นายฉัตรชัย หว้านเครือ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน

ซิสเตอร์จินตนา อิ่มรุ่งเรือง

เหรัญญิก/ดูแลนักการ

ซิสเตอร์จันทรา โคตรกำกับ

หัวหน้าระดับอนุบาล

ซิสเตอร์ศรีอุทัย โสทน

หัวหน้าระดับประถมศึกษาตอนต้น

ซิสเตอร์บานเย็น  ดวงมาลา

รับผิดชอบร้านอาหาร/สอนคำสอน

ป.1/2 ม.1/1 ป.1/1 ป.1/3 ม.1/2 ม.1/3 ป.2/2 ป.2/1 ป.2/3 ป.3/2 ป.3/1 ป.3/3 ป.4/2 ป.4/1 ป.4/3 ป.5/2 ป.5/1 ป.5/3 ป.6/2 ป.6/1 ป.6/3 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3

ระดับอนุบาล

ระดับประถม

ระดับมัธยม

ตอ.1/1ตอ.1/2อ.1/1อ.1/2อ.1/3อ.2/1อ.2/2อ.2/3อ.3/1อ.3/2อ.3/3ป.5/4ป.6/4ป.1/4ป.2/4ป.3/4ป.4/4อ.3/4อ.3/5อ.1/4
อ.2/4อ.2/5

คณะผู้บริหาร

ครูประจำชั้น