Home

โทรศัพท์ : 042-221346 Email : stmary@st-mary.ac.th

ฝ่ายวิชาการ อาคารสถานที่ นโยบายและแผน ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายกิจการนักเรียน ธุรการและการเงิน ฝ่ายสารสนเทศ

ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค

อธิการิณี/ผู้รับใบอนุญาต

คณะผู้บริหาร

ซิสเตอร์สุรนารี วิเจียร

หัวหน้าระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ซิสเตอร์อานาโรซา ซีโวริ

รองอธิการิณี

ซิสเตอร์อมรินทร์  ฤทัยคงถาวร

ผู้จัดการ/หัวหน้าระดับมัธยม

ซิสเตอร์อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี

ผู้อำนวยการ

นายฉัตรชัย หว้านเครือ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน

ซิสเตอร์จินตนา อิ่มรุ่งเรือง

เหรัญญิก/ดูแลนักการ

ซิสเตอร์จันทรา โคตรกำกับ

หัวหน้าระดับอนุบาล

ซิสเตอร์ศรีอุทัย โสทน

หัวหน้าระดับประถมศึกษาตอนต้น

ซิสเตอร์บานเย็น  ดวงมาลา

รับผิดชอบร้านอาหาร/สอนคำสอน

ครูประจำชั้น

ป.1/2ม.1/1ป.1/1ป.1/3ม.1/2ม.1/3ป.2/2ป.2/1ป.2/3ป.3/2ป.3/1ป.3/3ป.4/2ป.4/1ป.4/3ป.5/2ป.5/1ป.5/3ป.6/2ป.6/1ป.6/3ม.2/1ม.2/2ม.2/3ม.3/1ม.3/2ม.3/3ม.4/1ม.4/2ม.4/3ม.5/1ม.5/2ม.5/3ม.6/1ม.6/2ม.6/3

ระดับอนุบาล

ระดับประถม

ระดับมัธยม

ตอ.1/1ตอ.1/2อ.1/1อ.1/2อ.1/3อ.2/1อ.2/2อ.2/3อ.3/1อ.3/2อ.3/3ป.5/4ป.6/4ป.1/4ป.2/4ป.3/4ป.4/4อ.3/4อ.3/5อ.1/4
อ.2/4อ.2/5หน้าหลัก