Home

โทรศัพท์ : 042-221346 Email : stmary@st-mary.ac.th

หน้าหลัก

ฝ่ายบุคลากร

นางสาวชุตินันท์  พิพัฒน์สกุลภาคย์

หัวหน้าฝ่ายบุคลากร


นางกาญจนา  ทัศนะโสภณ
นางสาวพรพรรณ  จิปุนาโพธิ์
นางศิริพร  ไทยถาวร

นางสาววิจิตรพรรณ  นิติเกตโกสน
นางสาวสุภาพรรณ  ทันแล้ว
นางสมวิไล  มายอด
นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วหาวงศ์
นางสาวนฤปกรณ์  สุวรรณา
นางละเอียด  เจริญไชย