โทรศัพท์ : 042-221346 Email : stmary@st-mary.ac.th

Home หน้าหลัก

ฝ่ายบุคลากร

นางเสาวณี แสนจันทร์

หัวหน้าฝ่ายบุคลากร


นางกาญจนา  ทัศนะโสภณ
นางสาวพรพรรณ  จิปุนาโพธิ์
นางสาวชุตินันท์  พิพัฒน์สกุลภาคย์
นางสาววิจิตรพรรณ  นิติเกตโกสน
นางสาวสุภาพรรณ  ทันแล้ว
นางสมวิไล  มายอด
นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วหาวงศ์
นางสาวนฤปกรณ์  สุวรรณา
นางละเอียด  เจริญไชย