Home

ครูงามจิตร ปราบพาล

หัวหน้าฝ่ายธุรการและการเงิน


ครูเกรียงไกร พัสดร

(นายทะเบียน)


ครูดรุณี  ประสงค์คำ
ครูจันทร์นภา  พุกพันธุ์
ครูสุนิสา คำหงษาครูมัลลิกา  นารินรักษ์
ครูนวพร  เหลืองเรืองทิพย์
ครูวนิดา  ทองทวีครูวรรธนะ คำแก้วครูวิรินอร วิเศษไธสง
ครูธิราวดี วงค์โอษฐ