โทรศัพท์ : 042-221346 Email : stmary@st-mary.ac.th

Home หน้าหลัก

ฝ่ายธุรการและการเงิน

นางงามจิตร ปราบพาล

หัวหน้าฝ่ายธุรการและการเงิน


นางสาววรณัน  สมภารนางสาวดรุณี  ประสงค์คำ
นางจันทร์นภา  พุกพันธุ์
นางณิชารีย์  เกรย์นางสาวมัลลิกา  นารินรักษ์
นางสาวนวพร  เหลืองเรืองทิพย์
นางสาวกินรี  มังศรี
นางสาววนิดา  ทองทวี