Home

โทรศัพท์ : 042-221346 Email : stmary@st-mary.ac.th

กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2562


7 มิถุนายน 2562

11 มิถุนายน 2562

15-16 มิถุนายน 2562

26 มิถุนายน 2562


วันไหว้ครู

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

ประชุมผู้ปกครอง ม.ต้น และบ่าย ม.ปลาย

กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด

หน้าหลัก

กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2565

3 มิถุนายน

14 มิถุนายน

21 มิถุนายน

29 มิถุนายน


วันหยุด

เลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน

พิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน

เปิดกองยุวกาชาติ/เนตรนารี